Skip to Content

กลุ่มเอกสารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเอกสารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic office document group)

         ปัจจุบัน คณะฯ ได้ดำเนินการขึ้นใช้งานระบบ e-Documentในส่วนของแบบฟอร์มทั่วไป และแบบเฉพาะ เช่น การขอรถ ขออาหาร ขอครุภัณฑ์ เป็นต้น โดยส่งผลถึงการลดขั้นตอนการส่งเอกสาร การลดการใช้งานกระดาษ และสามารถสืบค้นข้อมูลเอกสารได้ย้อนหลัง ส่งผลสู่การพัฒนาองค์กร แต่เนื่องจากระบบดังกล่าวมีความสำคัญ และบุคลากรทั้งคณะฯ เป็นผู้ใช้งานระบบ การเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันยังไม่ทั่วถึงไปสู่ผู้ใช้งาน จึงเป็นจุดสำคัญที่มีการหารือ หาวิธีการและเครื่องมือในการดำเนินการดังกล่าว  จึงทำให้เป็นที่มาในการเสนอขอจัดตั้ง CoP ครั้งนี้ขึ้น

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานแบบฟอร์มต่างๆ  คลิ๊กที่นี่Dr. Radut | cop_topic