Skip to Content

KM Role Model ด้าน LO (องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาควิชาตจวิทยา ตอนที่ 1)

“...การส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญในการสร้าง LO นั้นจริงๆ แล้วไม่แตกต่างกับภาควิชาอื่นๆ คือ “เรามีบุคลากรที่รักองค์กร พร้อมจะทำงานเพื่อศิริราชอยู่แล้ว หัวหน้าภาคฯ ที่เป็นเหมือน facilitator” เป็นผู้ให้การสนับสนุน ประสานงาน สร้างกำลังใจ ริเริ่ม ผลักดันตามโอกาส...”

ติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม Click

สามารถรับชมการสัมภาษณ์ในรูปแบบ VDO ได้ที่ ClickDr. Radut | know