Skip to Content

กิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2561

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตัวอย่างเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใน KM Inspiration ที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา   

ตัวอย่างเรื่องเล่าในรูปแบบงานเขียน

 

ตัวอย่างเรื่องเล่าในรูปแบบ Clip VDO

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 99009 หรือ 99750Dr. Radut | pr