Skip to Content

วิธีการลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Internet Account)

เข้าสู่หน้าลงทะเบียนขอใช้งาน (On-line Sign Up) :- http://myinternet.mahidol/signup/

จะปรากฎหน้าต่างดังรูป

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและทำตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นค่ะ

 

เรียบเรียงข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556Dr. Radut | know