Skip to Content

วิธีการแสดงรูปภาพในรายละเอียดของเนื้อหา (Picture)

1. คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการจะแสดงรูปภาพ และคลิกปุ่มคำสั่ง "Image"

                                             รูปที่ 1 Body

 

2. จะปรากฎกล่องข้อความ "Image Properties" คลิกปุ่ม "Browse Server"


                                             รูปที่ 2 Image Properties

 

3. จะปรากฎกล่องข้อความ "File Browser" คลิกปุ่ม "Upload"


                                             รูปที่ 3 File Browser

 

4. จะปรากฎกล่องข้อความ "File Browser" คลิกปุ่ม "Choose File"

                                             รูปที่ 4 Choose File

 

5. คลิกเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

                                             รูปที่ 5 Open

 

6. คลิกปุ่มคำสั่ง "Upload"

                                             รูปที่ 6 File Browser

 

7. ดับเบิ้ลคลิกบนรูปภาพที่ต้องการ และคลิกปุ่ม "OK"

                                             รูปที่ 7 File Browser

 

8. จะปรากฎรูปภาพที่มีการเลือกไว้แสดงอยู่ในรายละเอียดของเนื้อหา

                                             รูปที่ 8 Body

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์วิธีการแสดงรูปภาพในรายละเอียดของเนื้อหา (Picture) ได้ และศึกษาคู่มือการใช้งานเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่เมนูคู่มือเว็บไซต์

 

เรียบเรียงข้อมูล ณ  วันที่ 26 มิถุนายน 2556Dr. Radut | know