Skip to Content

Quality Conference ครั้งที่ 5/2553 เรื่อง "KM กับการสร้างสรรค์งานประจำอย่างยั่งยืน"

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2553
เรื่อง "KM กับการสร้างสรรค์งานประจำอย่างยั่งยืน"

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553  เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

ถอดบทเรียน เรื่อง "KM กับการสร้างสรรค์งานประจำอย่างยั่งยืน"
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการได้ที่
เว็บไซต์ของงานพัฒนาคุณภาพ ในส่วนของ เมนู Download เอกสารDr. Radut | know