Skip to Content

กระบวนการดูแลความต่อเนื่องในการรักษาทางยาในงานทันตกรรม

ความเป็นมา

         Medication Reconciliation เป็นกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ในปัจจุบันให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ในกรอบเวลาที่กำหนด ทั้งชื่อยา ขนาดรับประทาน ความถี่และวิถีใช้ยานั้นๆ รวมถึงยาที่ผู้ป่วยซื้อมารับประทานเอง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร วิตามินต่างๆ โดยใช้อย่างต่อเนื่องหรือใช้เป็นบางครั้งคราวเพื่อบำบัดอาการก็ตาม เพื่อใช้รายการยานี้เป็นข้อมูลให้ผู้ป่วยได้รับยาที่เคยใช้อยู่อย่างต่อเนื่องในทุกจุดที่ผู้ป่วยไปรับการบริการในสถานพยาบาล แล้วนำรายการยาต่อเนื่องนี้เปรียบเทียบกับคำสั่งการใช้ยาโดยแพทย์เพื่อค้นหาว่ามีความแตกต่างของรายการยาหรือไม่ หากพบว่ามีความแตกต่างของรายการต้องมีการบันทึกและสื่อสารให้แพทย์ผู้เกี่ยวข้องทราบ

        โรงพยาบาลศิริราชจึงมีการกำหนดความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยเฉพาะด้านการบริหารยาเป็นประเด็นสำคัญในจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพประจำปี โดยใช้ข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ซึ่งสอดคล้องกับ Patient Safety Goal ที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ประกาศใช้

          ในปี 2556  การดำเนินการ Medication Reconciliation ในงานทันตกรรม มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความต่อเนื่องในการรักษาทางยาในงานทันตกรรม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม anti-platelet,anticoagulant และต้องมาเข้ารับการผ่าตัดหรือหัตถการ จึงเป็นที่มาของการประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ซึ่งได้จัดทำแบบฟอร์ม Medication Reconciliationสำหรับงานทันตกรรม และ Workflow ขึ้น โดยดำเนินการในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการทำหัตถการที่เสี่ยงต่อภาวะเลือดออก และมีการใช้ยา anti-platelet,anticoagulantมีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ในช่วงแรกของการดำเนินการพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น ระบบการจัดเก็บใบ Medication Reconciliation การคัดกรองผู้ป่วย new caseของทันตแพทย์ เป็นต้น โดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะมีการประชุมเพื่อทบทวนและหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นระยะๆ

          หลังจากดำเนินการได้ระยะหนึ่ง จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บใบ Medication Reconciliationและค้นหาได้ยากขึ้น จึงมีการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันอีกครั้ง โดยเชิญโปรแกรมเมอร์จากฝ่ายสารสนเทศร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโปรแกรม UR- Ward สำหรับงานทันตกรรม ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบันทึกข้อมูลใบ Medication Reconciliationในระบบ สืบค้นรายการยาของผู้ป่วยย้อนหลังได้ ใช้งานง่าย และสามารถเก็บข้อมูลตัวชี้วัดได้ ทำให้การรายงานผลสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  จึงเป็นที่มาในการก่อตั้ง CoP Medication Reconciliationin Dental Department เพื่อพัฒนาการดำเนินการความต่อเนื่องในการรักษาทางยาในงานทันตกรรม และเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยDr. Radut | cop_topic