Skip to Content

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย…AAR สไตล์ศิริราช

          การทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ควรนำมาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อค้นหาคนที่ทำผิดพลาด ไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งสิ้น แต่เป็นการทบทวนเพื่อร่วมกันสะท้อน และทบทวนกระบวนการต่าง ๆ นำบทเรียนที่ได้จากความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น มาจัดทำและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน แบ่งวิธีการเป็น 2 ลักษณะ คือ การทำ AAR สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม และ การทำ AAR สำหรับผู้จัดกิจกรรม 

สามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่นี้Dr. Radut | know