Skip to Content

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 เรื่อง “เคล็ดลับขยับคุณภาพ Benchmarking ด้วย THIP”

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19

เรื่อง “เคล็ดลับขยับคุณภาพ Benchmarking ด้วย THIP”

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561  เวลา 13.00 – 14.30 น.

ณ  ห้อง Sapphire 107 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   นาวาเอกหญิงจันทราภรณ์ เคียมเส็ง (โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ)

   พว.ธิราภรณ์ อุ่นแก้ว (โรงพยาบาลขุนหาญ)

   พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)Dr. Radut | know