Skip to Content

สาระความรู้ Siriraj Concurrent Trigger Tool

สามารถเข้าสู่สาระความรู้ได้ที่  E-Learning and Education Community (SELEC)

**เฉพาะบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น**

โปรดใช้  MU- WiFi หรือ  SI-WiFi  สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กรุณาใช้เครื่องของโรงพยาบาลที่สามารถใช้งาน Internet ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Radut | cop_topic