Skip to Content

ความเป็นมา: ผู้ช่วยเลขานุการรายวิชามืออาชีพ

            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กำหนดให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 มีเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับเตรียมแพทย์ ปรีคลินิก และคลินิก การจัดหลักสูตรให้เป็นแบบบูรณาการ (integration) ทั้งในระดับเดียวกัน (horizontal integration) และต่างระดับ (vertical integration) ให้มากที่สุด โดยหลักสูตรระดับปรีคลินิกเป็นแบบอิงระบบ (system-based)  การจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ active learning ที่มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ตอบสนองต่อผู้เรียนในยุคปัจจุบัน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนจากภายใน เน้นการเรียนรู้โดยอิงปัญหาของผู้ป่วยตั้งแต่ระดับปรีคลินิกเพื่อให้มี early clinical exposure และให้เพิ่มรายวิชาเลือกเสรีตลอดหลักสูตร  ทั้งนี้ ได้ปรับการบริหารจัดการเรียนการสอนในรูปแบบคณะกรรมการรายวิชา และมีนักวิชาการศึกษาในสังกัดฝ่ายการศึกษาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะกรรมการรายวิชา อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ชั้นปีที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษา ในตำแหน่ง “ผู้ช่วยเลขานุการรายวิชา” การปฏิบัตหน้าที่ในฐาน ผู้ช่วยเลขานุการรายวิชา จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่มีมากจำนวนเป็นหลักร้อย ประสบความสำเร็จ มีมาตรฐาน และแนวปฏิบัติ แนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยในปัจจุบัน มีกระบวนการดำเนินงานของผู้ช่วยเลขารายวิชาผ่านคู่มือผู้ช่วยเลขารายวิชา และมีประชุมชี้แจง ติดตาม และประเมินการทำงานของเมื่อสิ้นปีการศึกษา ยังมีผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเลขานุการรายวิชาบางคนที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนผู้ปฏิบัติบางคนก็มีปัญหาและ/ หรือ ขาดทักษะในการทำงานบางอย่าง อีกทั้ง ยังไม่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน ไม่ได้เก็บองค์ความรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น  หากมีกิจกรรม/เวที/แหล่งความรู้สำหรับให้ ผู้ช่วยเลขานุการรายวิชาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ/การดำเนินการที่เป็นตัวอย่าง หรือแบบอย่างที่ดี น่าจะทำให้ผลการดำเนินงานในด้านการจัดเรียนการสอนหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปDr. Radut | cop