Skip to Content

ประกาศผลกิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2561

heart รางวัลเรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 

เรื่อง  “You will never walk alone”
นายพุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เรื่อง  “รอยยิ้มในความมืด”
นางณัชชา จันทร์วราภา 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เรื่อง  “Acute Care เรา Care”
พว. จุฬาพร ประสังสิต 
งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

 

heart รางวัลเรื่องเล่ารูปแบบคลิปวิดีโอ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 

เรื่อง  “ใส่ใจ..สุขใจ..ลดการพึ่งพา
นายณัฐวุฒิ  บุญทา 
สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เรื่อง  “นวัตกรรมคืนชีวิต ผลสัมฤทธ์คือความภูมิใจ”
นางสาววรินทร์ดา  อ้อนคำภา
สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 99009 หรือ 99750Dr. Radut | pr