Skip to Content

KM Society : Learn & Share กับ ฝ่ายนโยบายและแผน

“ฝ่ายนโยบายและแผนค่อนข้างให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดหรือส่งต่อองค์ความรู้เป็นอย่างมาก โดยมีการจัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ภายในฝ่ายฯ ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง...”

คลิกรับชมฉบับเต็ม
** ท่านสามารถเปิดวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ**Dr. Radut | media