Skip to Content

Quality Fair ประจำปี 2561 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “SMART Organization for Sustainability: องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”

บทเรียนการประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “SMART Organization for Sustainability: องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561  เวลา 09:45 – 11:15 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร
CEO-Asia Pacific Innovation Center Co.,Ltd. & Co-Founder Well-Being Leadership Academy ไร่ใจยิ้ม กาญจนบุรี
คลิกดาวน์โหลดเอกสารDr. Radut | know