Skip to Content

แบบประเมิน "ความพึงพอใจของสมาชิก KM ในการใช้บริการ Siriraj KM Website" ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมตอบ แบบประเมิน "ความพึงพอใจของสมาชิก KM ในการใช้บริการ Siriraj KM Website" ประจำปี 2561 enlightened ตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2562

คำชี้แจง งานจัดการความรู้จัดให้มีการประเมินผลการใช้บริการ Siriraj KM Website เพื่อใช้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง Siriraj KM Website ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของท่านมากขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการประเมินครั้งนี้

ลุ้นรับของที่ระลึกจาก KM จำนวน 5 รางวัล

heartขอขอบคุณ ทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการประเมินครั้งนี้heartDr. Radut | pr