Skip to Content

รายชื่อผู้โชคดีจากการเข้าร่วมประเมิน “ความพึงพอใจในการใช้บริการ Siriraj KM Website ประจำปี 2561”

heartรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมิน Siriraj KM Website heart

ได้แก่
1. นาง ศรีเรือน  สังขมณี
2. นาง รำใย  พรมเสน
3. นาย ศุภรัตน์  เทียบคำ
4. น.ส.วรรณา  มิลยมาตร
5. น.ส. รวิพร  บวรพิทักษ์วงศ์

ติดต่อรับของที่ระลึก ได้ที่งานจัดการความรู้ ตึกอำนวยการ ชั้น 1
โทร 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ต่อ 502 – 506
***ติดต่อรับของที่ระลึกได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562***Dr. Radut | pr