Skip to Content

ขอเชิญร่วมอบรมเสริมทักษะการบันทึกความรู้สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ

          งานจัดการความรู้จะมีการจัดอบรมเสริมทักษะการบันทึกความรู้ให้กับบุคลากรในคณะฯ ในหัวข้อ “จับประเด็น เขียนเรื่องให้ดี ได้อย่างไร” เพื่อให้หัวหน้างาน เลขาภาควิชา และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการบันทึกความรู้ของหน่วยงานทางคลินิก และสนับสนุน ได้นำหลักการ เทคนิค และการบันทึกรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การบันทึกรายงานการประชุม การจัดทำ Flow Chart การบันทึกแบบ Cornell Method, Bullet และ Mindmap ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ โดยแบ่งเป็น 5 รุ่น ๆ ละ 50 คน

                        
   Click…ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม                    Click…รายละเอียดกำหนดการอบรม
             (ปิดลงทะเบียน)

 

Click…ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
และ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการความรู้ ตึกอำนวยการ ชั้น 1
โทร. 02 419 9009 หรือ 02 419 9750 ต่อ 501 - 506Dr. Radut | pr