Skip to Content

กิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2562

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใน KM Inspiration ที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา

 

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2562
ประกาศผล 5 กรกฎาคม 2562 ทาง Website Siriraj KM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 99009 หรือ 99750Dr. Radut | pr