Skip to Content

Quality Conference ครั้งที่ 8/2561 เรื่อง Easy Learn Easy Share Easy Goal

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2561
เรื่อง Easy Learn Easy Share Easy Goal
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

วิทยากร
นางสาววรินทร์ดา อ้อนคำภา นักกิจกรรมบำบัด  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นางณัชชา จันทร์วราภา รองผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นเพื่อการดูแลแบบองค์รวม ภาควิชาจักษุวิทยา
นายพุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล นักวิเทศสัมพันธ์  งานวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ดำเนินการอภิปราย
นายเอกกนก พนาดำรง หัวหน้างานจัดการความรู้
นางสาวปารวี สยัดพานิช รองหัวหน้างานจัดการความรู้Dr. Radut | know