Skip to Content

เรื่องเล่าชาวศิริราช

heartหนึ่งเรื่องเล่า...หนึ่งประสบการณ์...ล้านความสำเร็จheart

งานจัดการความรู้ ขอเชิญชวนร่วมส่ง “เรื่องเล่าความสำเร็จ”จากการปรับปรุงพัฒนางานประจำโดยการนำ Siriraj KM Strategy : Link – Share – Learn ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่ดีและอยากให้ชาวศิริราชได้นำไปประยุกต์ใช้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั่วทั้งคณะฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการความรู้ ตึกอำนวยการ ชั้น 1
โทร. 02 419 9009 หรือ 0 2419 9750
E-Mail : sirirajkm@gmail.comDr. Radut | pr