Skip to Content

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 : เรื่อง “2P Safety เรื่องดีดี ที่ยาก แต่ทำได้”

>>ดาวน์โหลด<<

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20
เรื่อง “2P Safety เรื่องดีดี ที่ยาก แต่ทำได้”
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 – 10.00 น.
ณ  ห้อง Sapphire 206 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

วิทยากร
ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา

ผู้ถอดบทเรียน
นางสาวชลิตา  มิ่งขวัญDr. Radut | know