Skip to Content

พลังจาก CoP นำสู่เป้าหมายอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรม CoP of CoP เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ทีมแกนหลักของ CoP แต่ละกลุ่มมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แบ่งปันประสบการณ์ในการทำกลุ่ม CoP เรียนรู้จากกลุ่มที่ทำได้ดี และให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่มีปัญหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “พลังจาก CoP นำสู่เป้าหมายอย่างสร้างสรรค์” ซึ่งทางทีม KM ได้สรุปปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขในการดำเนินการ CoP  >>คลิกดาวน์โหลด<<Dr. Radut | know