Skip to Content

แสดงข้อมูลตามกลุ่มของชื่อผู้เขียน: คลังความรู้

หัวข้อเรื่อง
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนมกราคม 2561
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนมีนาคม 2561
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนสิงหาคม 2561
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนเมษายน 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนกันยายน 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนธันวาคม 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมกราคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมีนาคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนสิงหาคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนเมษายน 2561
สินทรัพย์ความรู้ (Knowledge Assets) ของคณะฯ
เรียนรู้ แบ่งปัน ด้วย CoP
ไฟล์นำเสนอ: อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (Dialogue, Storytelling และ Mind map)"
ไฟล์นำเสนอ: อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ถอดบทเรียนแบบเรียบง่าย สไตล์ Siriraj”
ไฟล์นำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP of CoP (สำหรับบุคลากรทีมแกนหลัก CoP)


Dr. Radut