Skip to Content

แสดงข้อมูลตามกลุ่มของชื่อเรื่อง: คลังความรู้

หัวข้อเรื่อง
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนตุลาคม 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนธันวาคม 2559
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนธันวาคม 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมกราคม 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมกราคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมิถุนายน 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมีนาคม 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมีนาคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนสิงหาคม 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนสิงหาคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนเมษายน 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนเมษายน 2561
บทสัมภาษณ์ : การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการจัดการความรู้
บทเรียนจากการประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 12
บริหารคน เพื่อชนการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลก ( รศ.ดร.พิภพ อุดร )
บริหารจัดการเพื่อโรงพยาบาลอยู่รอด (นพ.สมเกียรติ์ บวรเสรีผไท,นพ.วินัย ตันติธนพร,นพ.เฉลิมชัย ชูเมือง)
บล็อก (Blog หรือ Weblog)
พลังจาก CoP นำสู่เป้าหมายอย่างสร้างสรรค์
พัฒนาศักยภาพชาวปรสิต สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้...ตอนที่ 1
พัฒนาศักยภาพชาวปรสิต สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้...ตอนที่ 2


Dr. Radut