Skip to Content

แสดงข้อมูลตามกลุ่มของชื่อเรื่อง: คลังความรู้

หัวข้อเรื่อง
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมกราคม 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมกราคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมิถุนายน 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมีนาคม 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมีนาคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนสิงหาคม 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนสิงหาคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนเมษายน 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนเมษายน 2561
บทสัมภาษณ์ : การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการจัดการความรู้
บทเรียนจากการประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 12
บริหารคน เพื่อชนการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลก ( รศ.ดร.พิภพ อุดร )
บริหารจัดการเพื่อโรงพยาบาลอยู่รอด (นพ.สมเกียรติ์ บวรเสรีผไท,นพ.วินัย ตันติธนพร,นพ.เฉลิมชัย ชูเมือง)
บล็อก (Blog หรือ Weblog)
พัฒนาศักยภาพชาวปรสิต สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้...ตอนที่ 1
พัฒนาศักยภาพชาวปรสิต สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้...ตอนที่ 2
ภาพกิจกรรมต่างๆ (IC activities photos)
ภาพกิจกรรมต่างๆ (MR activities photos)
ภาพกิจกรรมต่างๆ (MR Admission Center activities photos)
มุมมองผู้บริหารกับการจัดการความรู้
มุ่งสู่...องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย KM
ระเบียบปฏิบัติ คณะกรรมการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
รางวัล KM Award 2015
รางวัล KM Award ประจำปี 2559 เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration


Dr. Radut