Skip to Content

แสดงข้อมูลตามกลุ่มของชื่อเรื่อง: คลังความรู้

หัวข้อเรื่อง
รู้จักและเข้าใจการบริหารบุคลากรต่าง Gen
รู้ทัน..ไวรัสซิกา
วิธีการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์งานจัดการความรู้ (Search)
วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม PDFCreator v.1.7 สำหรับสร้างเอกสาร PDF
วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม PhotoScape v.3.6 สำหรับการตกแต่งรูปภาพ
วิธีการปรับขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint v.6.1 (Image size)
วิธีการปรับแต่งจัดหน้ารูปภาพหลายๆ รูปภาพให้สวยงาม ด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.6
วิธีการปรับแต่งเซ็นเซอร์รูปภาพเฉพาะจุดที่ต้องการด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.6.1
วิธีการลงทะเบียนสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ (Register)
วิธีการสร้างข้อความด้วยโปรแกรม Notepad v.6.1
วิธีการสร้างเนื้อหาบนพื้นที่ของชุมชนนักปฏิบัติ (Create CoP Topic)
วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บไซต์ (Link)
วิธีการแปลงไฟล์เป็น PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat (PDF)
วิธีการแสดงรูปภาพในรายละเอียดของเนื้อหา (Picture)
สถานพยาบาลที่น่าไว้วางใจ (รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ,ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา,นพ.ชาตรี ดวงเนตร)
สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency)
สินทรัพย์ความรู้ (Knowledge Assets) ของคณะฯ
สินทรัพย์ทางความรู้ (Knowledge Assets)
สุนทรียสนทนา (Dialogue)
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดการความรู้
หน่วยงานตัวอย่างที่มีการถ่ายทอด แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - 84 ปี ชั้น7 ตะวันออก
หลุมพรางที่พบบ่อยในการทำ MR (Common Pitfalls in MR)
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization : LO)
เครื่องมือการจัดการความรู้ KM Tool
เครื่องมือช่วยในการทำ MR : (MR Toolkits)


Dr. Radut