Skip to Content

แสดงข้อมูลตามกลุ่มของชื่อเรื่อง: คลังความรู้

หัวข้อเรื่อง
ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง “The Excellence of Quality Improvement from Indicators"
ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง “คุณภาพคือภาพของผู้นำ”
ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง “พลังแห่งจินตนาการ : ก้าวกระโดดของงานคุณภาพ"
ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง “เดินตามทำนองใจ"
ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 เรื่อง "Challenge in IC เรื่องดี ๆ ที่ต้องรู้"
ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 เรื่อง "Enjoy Quality ด้วยวิธีคิดเชิงระบบ"
ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 เรื่อง "บริหารคนบน Respect Model"
ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 เรื่อง “Healthy Living in Every Moment”
ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 เรื่อง “KM 3.0 เพื่อเรียนรู้ สร้างสรรค์ สู่คุณภาพ...ทุกลมหายใจ”
ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 เรื่อง “ทุกคน คือ คนสำคัญ”
ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง "KM 4.0 มิติใหม่ของการจัดองค์กรเรียนรู้"
ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ SICMPH 2016 เรื่อง “Moving to Big Data Management and Utilization in Healthcare Research"
ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2560 จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ: Plenary Lecture 1"Hand in Hand towards Healthy Society ร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคม"
ถอดบทเรียนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สื่อสารให้ได้ใจปลอดภัยในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี PR in the New World"
ถอดบทเรียนแบบเรียบง่าย สไตล์ Siriraj KM
ทำ KM อย่างไร ให้ครบกระบวนการ
ทำอย่างไรใครๆก็อยากทำงานที่นี่ (อ.ทินกร เรือนทิพย์ นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ นพ.เฉลิมชัย ชูเมือง)
นโยบาย&ระเบียบปฏิบัติ คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อฯ
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกันยายน 2560
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกันยายน 2561
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562


Dr. Radut