Skip to Content

ประสบการณ์ KM

ประสบการณ์การนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    

             ขอเชิญสมาชิก KM Website รับชมวีดิทัศน์การสัมภาษณ์ KM Role Model 

          เรื่อง "ประสบการณ์การนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
                           ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

Syndicate content


Dr. Radut