Skip to Content

KM

Go To Siriraj Best Practice

                

ขอเชิญเพื่อนๆ ชาวศิริราช ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ทั้งกระบวนการทำงาน นวัตกรรม

หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่ท่านอยากให้เพื่อน ๆ ของเราได้เรียนรู้เพื่อให้เกิดการต่อยอด และนำไปประยุกต์ใช้

ในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนเมษายน 2562

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

โปสเตอร์นำเสนองาน HA National Forum ครั้งที่ 20

Download โปสเตอร์...“ Change & Collaboration By Siriraj CoP Style”

Download โปสเตอร์...“สร้างการเปลี่ยนแปลง Siriraj Surgical Safety Checklist ด้วย Siriraj KM Strategy : Link - Share - Learn”

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนมีนาคม 2562

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนมกราคม 2562

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

Syndicate content


Dr. Radut