Skip to Content

คู่มือการใช้งาน

วิธีการแสดงรูปภาพในรายละเอียดของเนื้อหา (Picture)

1. คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการจะแสดงรูปภาพ และคลิกปุ่มคำสั่ง "Image"

                                             รูปที่ 1 Body

 

Syndicate content


Dr. Radut