Skip to Content

pdf

KM E-news ฉบับที่ 11/2560

ผลงานที่ได้รับรางวัลเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ: KM Inspiration ปี 3

heart รางวัลเรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน จำนวน 3 รางวัล

ไฟล์นำเสนอจากการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2560

ไฟล์นำเสนอจากการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2560

เรื่อง Siriraj KM : เรียนรู้ความต่าง สร้างความรู้ สู่ความปลอดภัยด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ  ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

คู่มือการสร้างคณะกรรมการในระบบ e-DOC

คู่มือการสร้างคณะกรรมการในระบบ e-DOC คลิ๊ก

UC-HD (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไรว่าผู้ป่วยมีสิทธิหรือไม่

สาระความรู้กลุ่ม CoP กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ

เรื่อง UC-HD (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไรว่าผู้ป่วยมีสิทธิหรือไม่

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรฐานด้านบุคลากร

สาระความรู้กลุ่ม CoP งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เรื่อง มาตรฐานการทำงาน งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช
“มาตรฐานด้านบุคลากร”  
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Syndicate content


Dr. Radut