Skip to Content

งานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 5/2561

งานจัดการความรู้  ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 5/2561
เรื่อง LO...OK!” 
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00– 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 6/2560

 

ขอเชิญ...บุคลากรชาวศิริราชทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 6/2560

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 8/2559

                

ขอเชิญ...บุคลากรชาวศิริราชทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference  ครั้งที่ 8/2559

ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click!!!

Syndicate content


Dr. Radut