Skip to Content

อื่นๆ

00

มากายบริหารหน้าคอม...กันเถอะ

                                           

การขึ้นปฏิบัติงาน 12 ชั่วโมง หยุดมากขึ้นน่ะ

เริ่มทำงาน 12 ชั่วโมงมาได้ระยะหนึ่ง มีวันหยุดเยอะขึ้น ได้เที่ยวมากขึ้น

บทเรียนจากการประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 12

 บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 12

(12th  HA National Forum)

วันที่ 16 มีนาคม 2554

Syndicate content


Dr. Radut