Skip to Content

อื่นๆ

การอบรม "การใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ (Statistical Process Control Chart : SPCC)"

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ ได้จัดการอบรมเรื่อง
“การใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ (Statistical Process Control Chart : SPCC)”

ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2551
ณ  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ชั้น 3

CoP of CoP ครั้งที่ 3 (Story telling)

Story telling อีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยให้การจัดการความรู้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

 

เรื่องเด่นประจำเดือนนี้ (Story Telling)

การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling)

 

Syndicate content


Dr. Radut