Skip to Content

media

KM Society: บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 ศ. พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ยังคงก้าวสู่การพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพราะเรามีบุคลากรที่พร้อมเดินไปข้างหน้า สำหรับวันนี้ เราได้รับเกียรติจาก ศ. พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ในฐานะที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2560 ผู้ซึ่งเป็นต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดโครงการต่าง ๆ ในระดับคณะฯ และระดับชาติ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันมาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME) จนได้รับการยอมรับ เราจะไปดูกันว่ามีจุดเริ่มต้น และความเป็นมาอย่างไร รวมถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การทำงานประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของท่านเป็นอย่างไร...เราไปติดตามกันเลยค่ะ

KM Society : Learn & Share กับ หน่วยตรวจโรคจักษุ

หน่วยตรวจโรคจักษุว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางตา ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ป่วย ความรวดเร็ว ทันเวลา และปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น หน่วยตรวจโรคจักษุจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพทางตา ให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยกับผู้ป่วยสูงสุด

คลิก!!! เพื่อรับชมฉบับเต็ม

KM Society: บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 ศ. พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์

ขอเชิญสมาชิก KM Website รับชมแนวคิดดี ๆ จาก ศ. พญ.กนกวลัย  กุลทนันทน์ หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 ท่านเป็นผู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐานงานบริการของห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ รวมถึงการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพในการบริหารจัดการภาควิชาฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มี นางสาวปารวี สยัดพานิช งานจัดการความรู้ เป็นผู้ดำเนินรายการ

KM Society : Learn & Share กับ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

“การทำ KM นั้นเริ่มต้นไม่ยาก ทุกหน่วยงานสามารถเริ่มต้นทำ KM ได้ เพราะการทำ KM คือการแก้ปัญหาจากงานประจำที่เราทำอยู่ นำปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานนั้นมาพัฒนากระบวนการทำงานที่เหมาะสม ก่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง...”

คลิกรับชมฉบับเต็ม
** ท่านสามารถเปิดวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ**

KM Society : Learn & Share กับ ฝ่ายนโยบายและแผน

“ฝ่ายนโยบายและแผนค่อนข้างให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดหรือส่งต่อองค์ความรู้เป็นอย่างมาก โดยมีการจัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ภายในฝ่ายฯ ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง...”

คลิกรับชมฉบับเต็ม
** ท่านสามารถเปิดวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ**

KM Society : Learn & Share กับ คลินิกออสโตมีและแผล

 

“การใช้กลยุทธ์ Link - Share - Learn ทำให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้น

ทำให้แก้ไข หรือพัฒนางานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

จนรู้สึกได้ว่าการนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการทำงานเป็นประโยชน์ต่อการทำงานมากจริง ๆ ...”

รับชมฉบับเต็มได้ที่ heart

** ท่านสามารถเปิดวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ**

KM Society : บุคคลคุณภาพประจำปี 2559

ขอเชิญสมาชิก KM Website รับชมแนวคิดดี ๆ จาก ศ. พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บุคคลคุณภาพประจำปี 2559 แบบอย่างที่ดีของผู้บริหารที่รับผิดชอบระบบคุณภาพของคณะฯ และให้ความสำคัญในการพัฒนางานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ท่านมีส่วนทำให้คณะฯ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2559 โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มี นางสาวปารวี สยัดพานิช งานจัดการความรู้ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

KM Role Model ด้าน LO (ภาควิชาตจวิทยา)...ตอนที่ 2

“...KM เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเรามีความรู้ ความสามารถพิเศษในด้านใด อย่าเก็บไว้คนเดียว ควรนำมาเผยแพร่ แบ่งปัน เพราะการให้เป็นสิ่งสำคัญ...”

รับชม KM Role Model ด้าน LO (ภาควิชาตจวิทยา)...ตอนที่ 2 ฉบับเต็มได้ที่ Click

 

 

***ท่านสามารถติดตามชม KM Role Model ด้าน LO (ภาควิชาตจวิทยา)...ตอนที่ 1 ได้ที่ Click

และ ตอนที่ 3 เร็ว ๆ นี้***

KM Role Model ด้าน LO (ภาควิชาตจวิทยา)...ตอนที่ 1

“ภาควิชาตจวิทยามีนโยบายในการสร้าง LO และการใช้ KM โดยอาจไม่ถือว่าเป็นนโยบายแต่เป็นวิธีการสร้างองค์กรแห่งเรียนรู้ของภาควิชา ประกอบด้วย 2-3 ประการ ประการแรก คือส่งเสริมสนับสนุนให้มีบรรยากาศการเรียนรู้เกิดขึ้นภายในภาควิชา...”

รับชม KM Role Model ด้าน LO (ภาควิชาตจวิทยา)...ตอนที่ 1 ฉบับเต็มได้ที่ Click

 

 

***ท่านสามารถติดตามชม KM Role Model ด้าน LO (ภาควิชาตจวิทยา) ตอนที่ 2 ได้ที่ Click

และ ตอนที่ 3 เร็ว ๆ นี้***

Syndicate content


Dr. Radut