Skip to Content

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

เรื่องเล่าจากใจปี 2016

สาระความรู้กลุ่ม CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

เรื่อง เรื่องเล่าจากใจปี 2016

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่องเล่าจากใจปี 2014

สาระความรู้กลุ่ม CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

เรื่อง เรื่องเล่าจากใจปี 2014

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบ่งชี้เพื่อส่งปรึกษา Palliative Care ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

                

ข้อบ่งชี้เพื่อส่งปรึกษา Palliative Care ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการเพื่อนใจ Child life program ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

โครงการเพื่อนใจ Child life program ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ติดต่อสอบถาม: ศูนย์กุมารบริรักษ์ ตึกอานันทมหิดลชั้น 9 โทร 5834, 5726

Assessment in palliative care

            

สาระความรู้ CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เรื่อง “Assessment in palliative care”

โดย พญ. ประถมาภรณ์ จันทร์ทอง

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

สมุดเบาใจ

                                 

สมุดเบาใจ

กลอนเตือนใจในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

                

เรื่อง กลอนเตือนใจในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

บทเรียนล้ำค่าจากมะเร็งของลูก

                

เรื่อง บทเรียนล้ำค่าจากมะเร็งของลูก

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการพูดคุยกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย

                

เรื่อง แนวทางการพูดคุยกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ทักษะและความรู้ความสามารถที่ผู้ให้การรักษาและผู้ดูแลพึงมีในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

                

เรื่อง ทักษะและความรู้ความสามารถที่ผู้ให้การรักษาและผู้ดูแลพึงมีในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Syndicate content


Dr. Radut