Skip to Content

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “ปาฏิหาริย์แห่งการเยียวยา”

ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๕
เรื่อง “ปาฏิหาริย์แห่งการเยียวยา
โดย แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต

เรื่องเล่าจากใจปี 2018

สาระความรู้กลุ่ม CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

เรื่อง เรื่องเล่าจากใจ ปี 2018

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

เมื่อฉันเป็นนักศึกษาฝึกงานดนตรีบำบัด

เรื่องเล่า "เมื่อฉันเป็นนักศึกษาฝึกงานดนตรีบำบัด"
โดย กัญญาพัชร์ กิจเรณู
นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีบำบัด
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ: ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย

บทคัดย่อ 

ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย

โดย ภุชงค์  ฉิมพิบูลย์, พรพรรณ  แก่มอำพรพันธ์

จาก วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

       ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

เรื่องเล่าจากใจปี 2016

สาระความรู้กลุ่ม CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

เรื่อง เรื่องเล่าจากใจ ปี 2016

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่องเล่าจากใจปี 2014

สาระความรู้กลุ่ม CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

เรื่อง เรื่องเล่าจากใจ ปี 2014

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบ่งชี้เพื่อส่งปรึกษา Palliative Care ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

                

ข้อบ่งชี้เพื่อส่งปรึกษา Palliative Care ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการเพื่อนใจ Child life program ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

โครงการเพื่อนใจ Child life program ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ติดต่อสอบถาม: ศูนย์กุมารบริรักษ์ ตึกอานันทมหิดลชั้น 9 โทร 5834, 5726

Assessment in palliative care

            

สาระความรู้ CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เรื่อง “Assessment in palliative care”

โดย พญ. ประถมาภรณ์ จันทร์ทอง

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

สมุดเบาใจ

                                 

สมุดเบาใจ

Syndicate content


Dr. Radut