Skip to Content

แผลและออสโตมี

การดูแลลำไส้เล็กเปิดทางหน้าท้อง

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  การดูแลลำไส้เล็กเปิดทางหน้าท้อง

ผู้จัดทำ
นางสาวหทัยชนก  ปานเพชร
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การดูแลลำไส้ใหญ่เปิดทางหน้าท้อง

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  การดูแลลำไส้ใหญ่เปิดทางหน้าท้อง

ผู้จัดทำ
นางสาวยุภาวดี  วงศ์หวุน
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การดูแลลำไส้เปิดทางหน้าท้องสำหรับปัสสาวะ

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  การดูแลลำไส้เปิดทางหน้าท้องสำหรับปัสสาวะ

ผู้จัดทำ
นางสาวทิพย์มาศ ป้อมเสน
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การป้องกันภาวะผิวหนังอักเสบเนื่องจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ในผู้ใหญ่

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  การป้องกันภาวะผิวหนังอักเสบเนื่องจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ในผู้ใหญ่

ผู้จัดทำ
นางสาววาริดา  จงธรรม์
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การป้องกันและดูแลผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสิ่งขับถ่ายในเด็ก

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  การป้องกันและดูแลผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสิ่งขับถ่ายในเด็ก

ผู้จัดทำ
นางสาวสโรญา หวังเจริญ
นางเรือนแก้ว จางกิตติรัตน์
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การดูแลแผลกดทับเบื้องต้น

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง การดูแลแผลกดทับเบื้องต้น

ผู้จัดทำ
นางสาววาสนา กลิ่นชื่น
นางสาวนพเก้า ชนะภัย 
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การป้องกันการเกิดแผลกดทับ

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  การป้องกันการเกิดแผลกดทับ

ผู้จัดทำ
นางสาวเทพนารี กว้างเงิน
นางสาวจารุวรรณ์ เวชพันธ์
นางวรรณิภา อำนาจวิชญกุล
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ความหมาย และการแบ่งระดับของแผลกดทับ

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี

เรื่อง  ความหมาย และการแบ่งระดับของแผลกดทับ

         (Terminology and updates the stages of pressure injury) 

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี

เรื่อง  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ

       (SirirajConcurrent Trigger Tool: Modify Early Warning Sign for Pressure Injury Prevention)

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร 

Siriraj Concurrent trigger tool modify early warning sign (MEWS) for pressure injury prevention

สาระความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy) เรื่อง Siriraj Concurrent trigger tool modify early warning sign (MEWS) for pressure injury prevention

จัดทำโดย นางอัจฉราภรณ์ เล็กรังส์ นางสาววิมลักษณ์ ชัยศักดิ์ชาตรี

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร 

Syndicate content


Dr. Radut