Skip to Content

ความเป็นมา

การระบุตัวผู้ป่วย

     การระบุตัวผู้ป่วย (Patient Identification) เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในทุกกิจกรรมของการบริการพยาบาล และต้องกระทำทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการให้ยา การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด การเจาะเลือด จองเลือดหรือเก็บสิ่งส่งตรวจ และก่อนทำการรักษาหรือทำหัตถการ เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลได้ถูกต้อง ถูกบุคคล ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย

     จากสถิติที่ผ่านมา ในปี พ.ศ.2559 งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด จำนวน 13 ครั้ง ได้แก่ การส่งทารกแก่มารดาผิดคน  ติด Duo band ทารกแรกเกิดผิดสี เจาะเลือด / จองเลือดผิดคน ติดสติ๊กเกอร์ผิดคน บันทึกข้อมูลการคลอดผิดคน รายงานผล MB ทารกแรกเกิดผิดคน สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ได้แก่    

Siriraj CoP Network

     ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กร เนื่องจากเป็นการรวมตัวด้วยความสมัครใจ ของกลุ่มคนที่มีความปรารถนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ผสมผสานกับความรู้เชิงประจักษ์ (Explicit) ผ่านพื้นที่จริงหรือเสมือน ทำให้เกิดการสร้างความเข้าใจ มุมมอง หรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ร่วมกัน

กลุ่มเอกสารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเอกสารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic office document group)

         ปัจจุบัน คณะฯ ได้ดำเนินการขึ้นใช้งานระบบ e-Documentในส่วนของแบบฟอร์มทั่วไป และแบบเฉพาะ เช่น การขอรถ ขออาหาร ขอครุภัณฑ์ เป็นต้น โดยส่งผลถึงการลดขั้นตอนการส่งเอกสาร การลดการใช้งานกระดาษ และสามารถสืบค้นข้อมูลเอกสารได้ย้อนหลัง ส่งผลสู่การพัฒนาองค์กร แต่เนื่องจากระบบดังกล่าวมีความสำคัญ และบุคลากรทั้งคณะฯ เป็นผู้ใช้งานระบบ การเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันยังไม่ทั่วถึงไปสู่ผู้ใช้งาน จึงเป็นจุดสำคัญที่มีการหารือ หาวิธีการและเครื่องมือในการดำเนินการดังกล่าว  จึงทำให้เป็นที่มาในการเสนอขอจัดตั้ง CoP ครั้งนี้ขึ้น

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานแบบฟอร์มต่างๆ  คลิ๊กที่นี่

ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ในระดับคณะฯ และภาควิชา

ความเป็นมา

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์  “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล” โดยกำหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (Strategic KPIs) กลยุทธ์ย่อย (Initiatives) ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ (Initiatives KPIs) และโครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ (Action Plan) รวมทั้งถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา เพื่อขับเคลื่อนคณะฯ ให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้ในแผนยุทธศาสตร์คณะฯ

เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ความเป็นมา

                ปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจ (Behavioral Psychological Symptoms: BPS) เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะ Mind Cognitive Impairment (MCI) ร่วมด้วยนั้นจะพบอาการ BPS ได้ถึงร้อยละ 75 (Phanasathit M, et al., 2010)  ทั้งนี้อาการที่พบได้บ่อยก็คือ อาการเฉยเมย ขาดความกระตือรือร้น หรือไม่แสดงออกซึ่งอารมณ์ (Apathy) ความพลุ่งพล่าน กระวนกระวายใจ (Agitation) และอารมณ์ซึมเศร้า (Depression) (กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์, 2554)  อาการเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับลักษณะบุคลิกภาพของผู้ป่วยก่อนเกิดโรคที่มีความไม่เสถียรทางอารมณ์สูง (High nueroticism) และความยินยอมเห็นใจต่ำ (Low agreeableness) (Greenop KR, 2000) นอกจากนั้น ปัญหา BPS ไม่ได้ส่งผลกระทบทางลบเพียงเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเท่านั้น หากแต่ยังก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานจิตใจแก่ผู้ดูแลเป็นอย่างยิ่ง โดยมักสืบเนื่องจากความไม่ร่วมมือในการรักษา ปัญหาด้านสัมพันธภาพ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และกฎหมาย เป็นต้น

กายภาพบำบัด ศิริราช

ความเป็นมา

Syndicate content


Dr. Radut