Skip to Content

ไม่มีไฟล์แนบ

Siriraj KM E-Book

                    

ความรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2558

                    

                              heartสาระความรู้เดือนนี้มีอะไรบ้าง ท่านสามารถติดตามได้ที่นี่ค่ะheart

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2558

                                           

                                            yesyesyes อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click!!!

ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 6/2558

                                  

 ขอเชิญ...บุคลากรชาวศิริราชทุกท่านเข้าร่วมฟังงานประชุมวิชาการ Quality Conference  ครั้งที่  6/2558

                            ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมงานประกาศเริ่มต้นโครงการ ศิริราชร่วมใจ สู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

                     

ขอเชิญเข้าร่วมงานประกาศเริ่มต้นโครงการ ศิริราชร่วมใจ สู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 12.45 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฏางค์ ชั้น 4

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

เรื่องเล่า (Storytelling)

เรื่องเล่า (Storytelling) คือ เครื่องมือในการสื่อสารที่ทรงพลังเพื่อแบ่งปัน ความรู้ ประสบการณ์ และ Best Practice โดยใช้เทคนิคกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลเล่าความทรงจำในประสบการณ์ของการเรียนรู้และการทำงานที่ภาคภูมิใจให้บุคคลอื่นฟัง เพื่อให้ผู้ฟังเกิดการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีคุณค่าต่อไป

การทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review: AAR)

การทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review: AAR) หมายถึง เทคนิค/วิธีการ/ขั้นตอนหนึ่งในการทำงานที่ใช้ในการทบทวนวิธีการทำงาน ทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยคงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว และแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ รวมทั้งมีการบันทึก/ถอดบทเรียนที่ได้รับเพื่อใช้เป็นข้อมูล/ความรู้ในการทำงานครั้งต่อๆไป

แนวทางการทำ After Action Review (AAR) คือ ทีมงานร่วมกันตอบคำถามภายหลังการทำงานใน 5 ข้อ ดังนี้

  1. ท่านคาดหวังอะไรจากการทำงานครั้งนี้

แผนที่ความคิด (Mind Map)

แผนที่ความคิด (Mind Map) คือ เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการระบบความคิดที่เรียบง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการจดบันทึกที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เป็นการถ่ายทอดความคิด สื่อความหมายที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษด้วยข้อความและรูปภาพคล้ายๆการแตกกิ่งก้านของต้นไม้ โดยใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัดๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล อันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิธีจัดระเบียบความคิด

บล็อก (Blog หรือ Weblog)

บล็อก (Blog หรือ Weblog)  คือ ฐานข้อมูลของความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่ได้จากการทำงานหรือการปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัตินำมาเล่าเป็นบันทึกลงใน “บล็อก” เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นเข้ามาอ่าน และให้ข้อเสนอแนะหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Syndicate content


Dr. Radut