Skip to Content

KM tool

ไฟล์นำเสนอ: อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (Dialogue, Storytelling และ Mind map)"

 

 

ไฟล์นำเสนอ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

“KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (Dialogue, Storytelling และMind map)”

วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service)

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service)

แปลจาก Asian Productivity Organization (APO) 

เรียบเรียงโดย นางสาวสุดารัตน์  พันธ์เถื่อน

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การทบทวนการเรียนรู้ (Learning Review)

การทบทวนการเรียนรู้ (Learning Review)

แปลจาก Asian Productivity Organization (APO) 

เรียบเรียงโดย นางสาวปารวี  สยัดพานิช

ฐานความรู้ (Knowledge base)

ฐานความรู้ (Knowledge base)

แปลจาก Asian Productivity Organization (APO) 

เรียบเรียงโดย นายเอกกนก  พนาดำรง 

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้“KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน” สำหรับบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน

               

          งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการจัดการความรู้ พัฒนาสมรรถนะ และฝึกทักษะการใช้ KM Tool (Storytelling, Dialogue, Mind map และ AAR) ให้กับบุคลากรคณะฯ ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

Syndicate content


Dr. Radut