Skip to Content

ไฟล์นำเสนอ, บทเรียน

เอกสารอบรม Training for the Trainer สู่การเป็น Facilitator มืออาชีพ

เอกสารประกอบการอบรม
อบรม Training for the Trainer สู่การเป็น Facilitator มืออาชีพ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G

ไฟล์นำเสนอจากการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2561

ไฟล์นำเสนอจากการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2561

ไฟล์นำเสนอ: อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (Dialogue, Storytelling และ Mind map)"

 

 

ไฟล์นำเสนอ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

“KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (Dialogue, Storytelling และMind map)”

วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ไฟล์นำเสนอ: อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ถอดบทเรียนแบบเรียบง่าย สไตล์ Siriraj”

ไฟล์นำเสนอ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ถอดบทเรียนแบบเรียบง่าย สไตล์ Siriraj”

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.45 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ไฟล์นำเสนอจากการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2560

ไฟล์นำเสนอจากการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2560

เรื่อง Siriraj KM : เรียนรู้ความต่าง สร้างความรู้ สู่ความปลอดภัยด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ  ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

ก้าวอย่างไร ไปให้ถึง Platinum Winner

               

Syndicate content


Dr. Radut