Skip to Content

ทันข่าวทันเหตุการณ์กับ KM

แลกเปลี่ยนเรียนรู้“KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน” สำหรับบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน

               

          งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการจัดการความรู้ พัฒนาสมรรถนะ และฝึกทักษะการใช้ KM Tool (Storytelling, Dialogue, Mind map และ AAR) ให้กับบุคลากรคณะฯ ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               

           เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เข้าร่วมศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 เวลา 13.00 – 16.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้เรียนรู้แนวคิดของการนำระบบการจัดการความรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

          

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ณ ห้องประชุม 204 อาคารศรีสวรินทิราชั้น 2 เวลา 9.00 -12.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้เรียนรู้แนวคิดของการนำระบบการจัดการความรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแนวทางการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เพิ่มพลังการเขียนเรื่องเล่า KM Inspiration

             

ทันข่าวทันเหตุการณ์ เรื่อง เพิ่มพลังการเขียนเรื่องเล่า KM Inspiration

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ก้าวแรกมุ่งสู่ TQA ศิริราช สถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย รับรางวัลมาตรฐานระดับโลก Thailand Quality Class (TQC)

                    

             คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ: Thailand Quality Class (TQC) รางวัลมาตรฐานระดับโลก จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นับเป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งบูรณาการทั้งพันธกิจการศึกษา การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลนี้ เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าองค์กรขนาดใหญ่อย่างศิริราชสามารถทำได้ ดังนั้นหากสถาบันต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นที่จะทำ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป เพียงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

Syndicate content


Dr. Radut