Skip to Content

LO

KM Role Model ด้าน LO (องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาควิชาตจวิทยา ตอนที่ 2)

“...ภาควิชาตจวิทยาเห็นว่า KM เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเรามีความรู้ ความสามารถพิเศษในด้านใด อย่าเก็บไว้คนเดียว ควรนำมาเผยแพร่ แบ่งปัน เพราะการให้เป็นสิ่งสำคัญ...”

ติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม Click

สามารถรับชมการสัมภาษณ์ในรูปแบบ VDO ได้ที่ Click

KM Role Model ด้าน LO (องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาควิชาตจวิทยา ตอนที่ 1)

“...การส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญในการสร้าง LO นั้นจริงๆ แล้วไม่แตกต่างกับภาควิชาอื่นๆ คือ “เรามีบุคลากรที่รักองค์กร พร้อมจะทำงานเพื่อศิริราชอยู่แล้ว หัวหน้าภาคฯ ที่เป็นเหมือน facilitator” เป็นผู้ให้การสนับสนุน ประสานงาน สร้างกำลังใจ ริเริ่ม ผลักดันตามโอกาส...”

ติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม Click

สามารถรับชมการสัมภาษณ์ในรูปแบบ VDO ได้ที่ Click

5 องค์ประกอบเตรียมพร้อมสู่ LO

                    

เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง กับ10 แนวคิด พิชิต LO ด้วย KM

                                         

       KM จัดทำ 10 แนวคิด พิชิต LO ด้วย KM พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเพื่อน ๆ ค่ะ

เสริมพลังการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ LO

                     

Syndicate content


Dr. Radut