Skip to Content

ประสบการณ์ CoP

Link - Share - Learn : CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy)

                    

ขอเชิญร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานสู่การสร้างความรู้ที่สำคัญขององค์กร ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ ที่ถูกรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านคลังความรู้ของคณะฯ และมีการนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาต่อยอดงานประจำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการมีการเรียนรู้อย่างบูรณาการ จากประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยของพยาบาล สู่การจัดตั้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) Wound and Ostomy ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลและออสโตมีที่น่าเรียนรู้เป็นแบบอย่าง

สามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่ 

Link - Share - Learn : CoP งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

          

ขอเชิญร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช

สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ 

Link - Share - Learn : CoP สไตล์หอสมุดศิริราช

                    

Syndicate content


Dr. Radut