Skip to Content

HA National Forum

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 เรื่อง “หนึ่งชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลก”

 

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19

เรื่อง "หนึ่งชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลก"

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ณ  ห้อง Sapphire 107 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

วิทยากร

   คุณดวงสมร บุญผดุง (ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.)

   ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์) 

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 เรื่อง “ผู้นำที่ลูกน้องถวิลหาในยุค 4.0”

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 

เรื่อง “ผู้นำที่ลูกน้องถวิลหาในยุค 4.0”

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561  เวลา 10.30 – 12.00 น.

ณ  ห้อง Sapphire 203 ศูนย์การประชุม  IMPACT Forum เมืองทองธานี

 

วิทยากร

นพ.มนตรี  แสงภัทราชัย (รพ.กรุงเทพ) และ ดร. ธารินทร์  สุวงศ์วาร

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “Lean Innovation: Robot จัดยา”

               

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18

เรื่อง “Lean Innovation: Robot จัดยา”

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น.

ณ ห้อง Sapphire 113 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำอย่างไร ผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0: Leadership in the Future”

                

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18

เรื่อง “ก้าวนำอย่างไร ผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0: Leadership in the Future”

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.30 น.

ณ ห้อง Sapphire 203 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร 

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “ถอดรหัสมัดใจคุณภาพสร้างได้งานจ่ายกลาง”

         

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18

เรื่อง “ถอดรหัสมัดใจคุณภาพสร้างได้งานจ่ายกลาง”

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.30 น.

ณ ห้อง Sapphire 120 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง "เรื่องเล่าเร้าคุณภาพได้อย่างไร"

               

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18

เรื่อง "เรื่องเล่าเร้าคุณภาพได้อย่างไร"

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560เวลา 13.00–14.30น.

ณ  ห้อง Sapphire 202 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “ผสานพลังจากภายในสู่การรับรองมาตรฐานรายโรค (DSC)”

                

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18

เรื่อง “ผสานพลังจากภายในสู่การรับรองมาตรฐานรายโรค (DSC)”

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-14.30 น.

ณ ห้อง Sapphire 106 ศูนนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “Inner Power & Employee Experience: เปลี่ยนประสบการณ์เป็นงานบันดาลใจ”

           

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18

เรื่อง “Inner Power & Employee Experience: เปลี่ยนประสบการณ์เป็นงานบันดาลใจ”

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ณ ห้อง Grand Diamond 200 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Syndicate content


Dr. Radut