Skip to Content

สุดารัตน์ พันธ์เถื่อน

Quality Fair ประจำปี 2561 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “SMART Organization for Sustainability: องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”

บทเรียนการประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “SMART Organization for Sustainability: องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561  เวลา 09:45 – 11:15 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร
CEO-Asia Pacific Innovation Center Co.,Ltd. & Co-Founder Well-Being Leadership Academy ไร่ใจยิ้ม กาญจนบุรี
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ ๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศัลยแพทย์กับ Thailand 4.0”

           

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ ๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศัลยแพทย์กับ Thailand 4.0”

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.30 น.

ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำอย่างไร ผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0: Leadership in the Future”

                

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18

เรื่อง “ก้าวนำอย่างไร ผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0: Leadership in the Future”

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.30 น.

ณ ห้อง Sapphire 203 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร 

HA Update (นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล)

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 15 “ความผูกพันเพื่อคุณภาพ (Engagement for Quality)”

เรื่อง "HA Update"

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Syndicate content


Dr. Radut