Skip to Content

เรื่องเล่า

เรื่องเล่าชาวศิริราช

heartหนึ่งเรื่องเล่า...หนึ่งประสบการณ์...ล้านความสำเร็จheart

งานจัดการความรู้ ขอเชิญชวนร่วมส่ง “เรื่องเล่าความสำเร็จ”จากการปรับปรุงพัฒนางานประจำโดยการนำ Siriraj KM Strategy : Link – Share – Learn ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่ดีและอยากให้ชาวศิริราชได้นำไปประยุกต์ใช้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั่วทั้งคณะฯ

เรื่องเล่าจากใจปี 2018

สาระความรู้กลุ่ม CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

เรื่อง เรื่องเล่าจากใจ ปี 2018

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่องเล่าจากใจปี 2016

สาระความรู้กลุ่ม CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

เรื่อง เรื่องเล่าจากใจ ปี 2016

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่องเล่าจากใจปี 2014

สาระความรู้กลุ่ม CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

เรื่อง เรื่องเล่าจากใจ ปี 2014

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ขยายเวลาส่งผลงานกิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ปี 3

          

งานจัดการความรู้ ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ปี 3 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานของตนเองเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการความรู้ ตึกอำนวยการ ชั้น 1  
โทร. 9 9009, 9 9750 ต่อ 502 - 506 หรือ E-Mail : sirirajkm@gmail.com

Syndicate content


Dr. Radut