Skip to Content

เรื่องเล่า

กิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2559

                    

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

          enlightened เอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration

          enlightened แบบฟอร์มการส่งผลงานเรื่องเล่า KM Inspiration

เรื่องเล่า (Storytelling)

เรื่องเล่า (Storytelling) คือ เครื่องมือในการสื่อสารที่ทรงพลังเพื่อแบ่งปัน ความรู้ ประสบการณ์ และ Best Practice โดยใช้เทคนิคกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลเล่าความทรงจำในประสบการณ์ของการเรียนรู้และการทำงานที่ภาคภูมิใจให้บุคคลอื่นฟัง เพื่อให้ผู้ฟังเกิดการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีคุณค่าต่อไป

เรื่องเล่า...เครื่องมือเพิ่มพลังการเรียนรู้

                             

                                            งานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 2/2558

กิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2558

                  

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

     enlightened เอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration

     enlightened แบบฟอร์มการส่งผลงานเรื่องเล่า KM Inspiration

การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling)

                         

          heartสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration สามารถศึกษาแนวทางในการเขียนเรื่องเล่าด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) ได้จากที่นี่ค่ะheart

เรื่องเล่าจาก CoP วัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยในห้องผ่าตัด

                 

เรื่องเล่าจาก CoP วัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยในห้องผ่าตัด
โดย คุณดุษณีย์  ยศทอง

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

เรื่องเล่าจากใจ Palliative Care : Many diseases, many lives, many voices Palliative Care for non-communicable conditions

                                 

เรื่องเล่าจากใจ "Palliative Care : Many diseases, many lives, many voices Palliative Care for non-communicable conditions  Siriraj Palliative Care Day 2011

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Syndicate content


Dr. Radut