Skip to Content

รับดูงาน

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               

           เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เข้าร่วมศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 เวลา 13.00 – 16.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้เรียนรู้แนวคิดของการนำระบบการจัดการความรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

          

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ณ ห้องประชุม 204 อาคารศรีสวรินทิราชั้น 2 เวลา 9.00 -12.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้เรียนรู้แนวคิดของการนำระบบการจัดการความรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแนวทางการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Syndicate content


Dr. Radut