Skip to Content

Knowledge Management

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนมีนาคม 2562

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

KM E-news ฉบับที่ 2/2562

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

สาระความรู้โรคผิวหนัง เรื่อง โรคตุ่มน้ำพองจากภูมิคุ้มกัน

 

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง

เรื่อง โรคตุ่มน้ำพองจากภูมิคุ้มกัน

สาระความรู้โรคผิวหนัง เรื่อง การฉายแสงอาทิตย์เทียมชนิด PUVA

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง

เรื่อง การฉายแสงอาทิตย์เทียมชนิด PUVA

สาระความรู้โรคผิวหนัง เรื่อง โรคผิวหนังแข็ง (Scleroderma)

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง

เรื่อง โรคผิวหนังแข็ง (Scleroderma)

ขอเชิญร่วมอบรมเสริมทักษะการบันทึกความรู้สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ

          งานจัดการความรู้จะมีการจัดอบรมเสริมทักษะการบันทึกความรู้ให้กับบุคลากรในคณะฯ ในหัวข้อ “จับประเด็น เขียนเรื่องให้ดี ได้อย่างไร” เพื่อให้หัวหน้างาน เลขาภาควิชา และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการบันทึกความรู้ของหน่วยงานทางคลินิก และสนับสนุน ได้นำหลักการ เทคนิค และการบันทึกรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การบันทึกรายงานการประชุม การจัดทำ Flow Chart การบันทึกแบบ Cornell Method, Bullet และ Mindmap ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ โดยแบ่งเป็น 5 รุ่น ๆ ละ 50 คน

รายชื่อผู้โชคดีจากการเข้าร่วมประเมิน “ความพึงพอใจในการใช้บริการ Siriraj KM Website ประจำปี 2561”

heartรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมิน Siriraj KM Website heart

ได้แก่
1. นาง ศรีเรือน  สังขมณี
2. นาง รำใย  พรมเสน
3. นาย ศุภรัตน์  เทียบคำ
4. น.ส.วรรณา  มิลยมาตร
5. น.ส. รวิพร  บวรพิทักษ์วงศ์

Syndicate content


Dr. Radut