Skip to Content

Knowledge Management

Frozen stress & Spread happy

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติ CoP จิตเวช
เรื่อง Frozen stress & Spread happy
โดย หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

Safety mind

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติ CoP จิตเวช

เรื่อง Safety mind

โดย หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนตุลาคม 2561

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

โปสเตอร์นำเสนอ KM Award 2018 งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561

Click Download โปสเตอร์... เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ “You'll never walk alone”

Click Download โปสเตอร์... เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ “Acute Care เรา Care”

Click Download โปสเตอร์... เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ “รอยยิ้มในความมืด”

Click Download โปสเตอร์... เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ “ใส่ใจ...สุขใจ...ลดการพึ่งพา”

Learn & Share กับ คลินิกออสโตมีและแผล

“คลินิกออสโตมีและแผลได้นำเครื่องมือ KM ที่เรียกว่า ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยปัจจัยสำคัญในการดำเนินการคือ การสร้างบรรยากาศให้กลุ่ม CoP ผ่อนคลายและเป็นกันเอง ...” 

Download บทความฉบับเต็ม

โทรเตือน โทรตาม...มาตามนัดทุกครั้ง ปรึกษาได้

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติ CoP จิตเวช

เรื่อง "โทรเตือน โทรตาม...มาตามนัดทุกครั้ง ปรึกษาได้"

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

KM Society : Learn & Share กับ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

“การทำ KM นั้นเริ่มต้นไม่ยาก ทุกหน่วยงานสามารถเริ่มต้นทำ KM ได้ เพราะการทำ KM คือการแก้ปัญหาจากงานประจำที่เราทำอยู่ นำปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานนั้นมาพัฒนากระบวนการทำงานที่เหมาะสม ก่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง...”

คลิกรับชมฉบับเต็ม
** ท่านสามารถเปิดวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ**

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ผู้จัดทำ
นางสาวปริศนา กันยะมารัก
นางสาวศิริขวัญ เทพคำปลิว
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Syndicate content


Dr. Radut